ផ្សិតទូទៅផ្សិតមិនធម្មតា
ទំហំផ្សិត (មម)ទំហំផ្សិត (មម)
5550x26506900*2080
5280*31006590*2300
5200*21006000x3100
8300x23005000*2200
6500x25004920*1900
5360x32807500*2100
8300x32807370x2000
9300x25007350x2000
10000x32807520x1730
5600x32807500x1650
7100x3000
7100x1900
សុន្ទរកថា3200*2500
ផ្សិតមិនធម្មតាមិនត្រូវបានសម្អាតជាទៀងទាត់ទេ។3300*3300
ទំហំស្ដើងផលិតផលមានទំហំតូចជាង 15-25 សង់ទីម៉ែត្រ។3600x2800
6200x1800
8400x1750
10000x2300