ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2003 ក្រុមហ៊ុន Shanghai Yuejing Acrylic Aquarium Engineering Co. , Ltd. គឺជាការប្រមូលផ្តុំនៃបន្ទះអាលុយមីញ៉ូម (PMMA) ធំ ៗ និងអាងចិញ្ចឹមត្រី acrylic ផ្ទាល់ខ្លួនទៅជាក្រុមហ៊ុនជំនាញមួយ។